Historie

Místní skupina Českého červeného kříže v obci Proseč-Obořiště byla založena v roce 1961. Tehdy měla 9 členů, převážně žen. Od roku 1964 doposud je  předsedkyní paní Jarmila Votápková. Největší činnost je zaznamenána v letech 1975 až 1990. Členskou základnu v té době tvořilo 45 občanů, z toho 30  žen a 15 mužů Činnost místní skupiny byla různorodá. Po stránce zdravotní a sociální byla zaměřena hlavně na získávání dobrovolných dárců krve. Z dobrovolných dárců bylo již několik občanů oceněno, neboť se zúčastnili více než 30 odběrů.  Dále v poskytování 1. pomoci, dobrovolné pečovatelské a sousedské výpomoci u přestárlých občanů, mimo jiné i zajištění vánočních dárkových balíčků pro  osamělé občany.  Z kulturních akcí vzpomeneme např.:pořádání tanečních zábav, pouťových i posvícenských, zájezdy do divadel a na různé pamětihodnosti jako do Českého  Krumlova, do Kutné Hory, do Prahy, na Macochu a na mnoho jiných míst. Ve vesnici byla vývěsní skříňka s ukázkami činnosti ČČK u příležitosti různých výročí.  Z pracovní činnosti jsme se zaměřili na brigádnickou výpomoc zemědělskému družstvu jako byl sběr kamene na polích, sušení sena ,sklizeň slámy, jarní  úklid návsi a veřejného prostranství. Dále to byly stovky kil železného šrotu a jiných druhotných surovin, sběr léčivých bylin, úklidy budovy obecního úřadu po renovacích a tak dále . V rámci okresu Pelhřimov byla naše místní skupina ČČK do roku 1990 několikrát vyhodnocena jako „vzorná organizace ČČK“.  V roce 1982 jsme dostali od obecního úřadu jednu místnost, kterou jsme si svépomocně vybavili nábytkem a zdravotnickým materiálem. Zde se naše skupina  schází 1krát měsíčně na přátelském posezení, kde rozdělujeme práci jednotlivým členům dle potřeb vzniklých v průběhu od posledního setkání nahodile a nebo  dle celoročního plánu činnosti ČK. Ke konci roku 2004 tvoří členskou základnu 20 členů, z toho 18 žen a 2 muži.  V současné době se podle možností přizpůsobujeme dění v naši obci. Spolupracujeme s obecním úřadem, s místním spolkem hasičů, a s ostatními organizacemi.  Jedná se o spoluúčast při kulturních akcích jako dětský karneval, maškarní merenda, stavění a kácení máje oslava dne dětí atd. V roce 2002 jsme se zapojili  do humanitární pomoci při srpnových povodních v ČR.  Dlouhodobým úkolem naši místní skupiny ČK je činnost jak sociální, tak kulturní i humanitární. Vždyť posláním ČK je pomáhat všem, kteří pomoc potřebují.

foto0402_06

web